RB 18/2005 Komunikat Zarządu oraz zmiany do Prospektu Emisyjnego
20-04-2005

Zgodnie z Art. 81 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Zarząd AmRest Holdings N.V. (Spółka lub Emitent) informuje, iż w dniu 21 kwietnia 2005 r. Zarząd Spółki podpisał Aneks do umowy o subemisję inwestycyjną, o której mowa w raporcie bieżącym nr  12/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r.,
Zarząd informuje, że na etapie budowania księgi popytu deklarowany popyt w transzy instytucjonalnej kilkukrotnie przekroczył liczbę oferowanych akcji, a w transzy detalicznej wystąpiła nadsubskrypcja . Tak duże zainteresowanie ofertą, w szczególności ze strony stabilnych krajowych i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, pozwoliło na ustalenie ceny emisyjnej za jedną akcję oferowaną na poziomie 24 zł. Zarząd ocenił, że przy maksymalnej wielkości nowej emisji oraz przy uwzględnieniu środków generowanych przez Spółkę i pozyskanego finansowania dłużnego, skutkowałoby to zgromadzeniem większej ilości środków niż wynosi zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne na najbliższą przyszłość. Dlatego zgodnie z dokonaną wczoraj wstępną alokacją akcji oferowanych w Transzy Instytucjonalnej oraz zawartym aneksem do umowy o subemisję inwestycyjną liczba oferowanych akcji nowej emisji zostanie zredukowana z 3.800.000 do 3.500.000, co jednocześnie pozwoli zarówno inwestorowi strategicznemu jak i inwestorom nabywającym akcje w publicznej ofercie na zachowanie możliwie największego udziału w kapitale zakładowym Spółki.
W związku z powyższym wprowadza się następujące zmiany w  Prospekcie Emisyjnym:
 
__________
 
1.         We Wstępie:
(a)        zapis:
"Na podstawie niniejszego Prospektu wprowadza się do publicznego obrotu:
–          do 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,01 EUR każda (Akcje Wprowadzane),
 
oraz oferuje:
 
–          w ramach Oferty Publicznej:

 • 4.418.000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela (Akcje Sprzedawane), o wartości nominalnej 0,01 EUR każda,
 • 3.800.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela (Akcje Nowej Emisji), o wartości nominalnej 0,01 EUR każda."

zastępuje się zapisem:
"Na podstawie niniejszego Prospektu wprowadza się do publicznego obrotu:
–          do 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,01 EUR każda (Akcje Wprowadzane),
 
oraz oferuje:
 
–          w ramach Oferty Publicznej:

 • 4.360.000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela (Akcje Sprzedawane), o wartości nominalnej 0,01 EUR każda,
 • 3.500.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela (Akcje Nowej Emisji), o wartości nominalnej 0,01 EUR każda.

(b)       zapis:
 
"Akcje Oferowane będą oferowane w dwóch transzach:
 
            Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych będzie 6.700.000 szt. Akcji, oraz
            Transzy Detalicznej, w której oferowanych będzie 1.518.000 szt. Akcji."
zastępuje się zapisem:
 
"Akcje Oferowane będą oferowane w dwóch transzach:
 
            Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych będzie 6.342.000 szt. Akcji, oraz
            Transzy Detalicznej, w której oferowanych będzie 1.518.000 szt. Akcji."
 
(c)        tabelę:

Na jednostkę

Cena Sprzedaży/Emisyjna

Prowizja subemitentów i inne koszty

Rzeczywiste wpływy Wprowadzających/Emitenta

Akcje Sprzedawane

[●]

[●]

[●]

Akcje Nowej Emisji

[●]

[●]

[●]

Razem

[●]

[●]

[●]

"
zastępuje się tabelą:

Na jednostkę

Cena Sprzedaży/Emisyjna

Prowizja subemitentów i inne koszty

Rzeczywiste wpływy Wprowadzających/Emitenta

Akcje Sprzedawane

24

4,055,000

100,585,000

Akcje Nowej Emisji

24

7,045,000

76,955,000

Razem

24

11,100,000

177,540,000

"
 
 
2.         W Rozdziale I
tabelę:

Tabela 4: Obniżenie wartości księgowej netto na jedną akcję dla nowych nabywców

 

PLN

Cena emisyjna jednej akcji

 

Wartość księgowa netto na jedną akcję przed emisją

1,88

Wzrost/obniżenie wartości księgowej na jedną akcję w wyniku emisji

 

Wartość księgowa na jedną akcję po emisji (pro forma)

 

Obniżenie/wzrost wartości księgowej netto na jedną nabywaną akcję

 

Źródło: Emitent
Tabela 5: Proporcje wkładu pieniężnego dotychczasowych i nowych akcjonariuszy przy założeniu emisji 5.000.000 Akcji (kurs PLN/euro przyjęto na dzień aktualizacji w wysokości 1 EUR = 4,0790 PLN)

 

Nabyte akcje

Łączny wkład pieniężny do kapitału Spółki

Średnia cena zapłacona za jedną akcję

 

Liczba

Procent

Wartość (PLN)

Procent

Dotychczasowi akcjonariusze

10 000 000

66,67%

102.929.486,00

66,67 % 

10,29

Nowi nabywcy

5 000 000

33,33%

 

 

 

Razem

15 000 000

100,00%

 

 

 

Źródło: Emitent

zastępuje się tabelą:
„Tabela 4: Obniżenie wartości księgowej netto na jedną akcję dla nowych nabywców

 

PLN

Cena emisyjna jednej akcji

24

Wartość księgowa netto na jedną akcję przed emisją

1,90

Wzrost/obniżenie wartości księgowej na jedną akcję w wyniku emisji

5,73

Wartość księgowa na jedną akcję po emisji (pro forma)

7,63

Obniżenie/wzrost wartości księgowej netto na jedną nabywaną akcję

16,37

Źródło: Emitent
Tabela 5: Proporcje wkładu pieniężnego dotychczasowych i nowych akcjonariuszy przy założeniu emisji 3.500.000 Akcji (kurs PLN/euro przyjęto na dzień aktualizacji w wysokości 1 EUR = 4,0790 PLN)

 

Nabyte akcje

Łączny wkład pieniężny do kapitału Spółki

Średnia cena zapłacona za jedną akcję

 

Liczba

Procent

Wartość (PLN)

Procent

Dotychczasowi akcjonariusze

10 000 000

74,07%

102.929.486,00

55,06 % 

10,29

Nowi nabywcy

3 500 000

25,93%

84.000.000,00 

44,94% 

24 

Razem

13 500 000

100,00%

186.929.486,00 

100,00% 

13,85 

Źródło: Emitent

 
3.         W Rozdziale III
(a)        Pkt 1 AKCJE WPROWADZANE ORAZ OFEROWANE W PUBLICZNYM OBROCIE
tabelę:
 

 

Papiery wartościowe wg rodzajów

Liczba

Wartość nominalna

Cena emisyjna

Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną

Szacunkowe prowizje i koszty emisji

Wpływy Emitenta

Na jednostkę

Akcje Sprzedawane

 

0,01 EUR

Razem

Akcje Sprzedawane

do 4.418.000

do 44,180 EUR

Na jednostkę

Akcje Nowej Emisji

 

0,01 EUR

Razem

Akcje Nowej Emisji

do 3.800.000

do 38,000 EUR

zastępuje się tabelą:
 

 

Papiery wartościowe wg rodzajów

Liczba

Wartość nominalna

Cena emisyjna

Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną

Szacunkowe prowizje i koszty emisji

Wpływy Emitenta / Wprowadzających

Na jednostkę

Akcje Sprzedawane

 

0,04 PLN

24

23,96

0,93

23,07

Razem

Akcje Sprzedawane

Do 4.360.000

do 181,921 PLN

24

104,458,079

4,055,000

100,585,000

Na jednostkę

Akcje Nowej Emisji

 

0,04 PLN

24

23,96

2,01

21,99

Razem

Akcje Nowej Emisji

do 3.500.000

do 146,037 PLN

24

83,853,963

7,045,000

76,955,000

* Dla przeliczania wartości na PLN przyjęto oficjalny kurs NBP z dnia 20 kwietnia 2005 – 4,1725
(b)       Pkt 10 UMOWY O SUBEMISJĘ INWESTYCYJNĄ LUB USŁUGOWĄ
 
Zmienia się punkt 10 Rozdziału III Prospektu Emisyjnego w ten sposób, iż dodaje się następujący  tekst oraz tabelę zawierającą informacje, o których mowa w Załączniku nr 5 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim odpowiadać powinien prospekt emisyjny oraz skrót prospektu:
"20 kwietnia 2005 zosta³ zawarty aneks do umowy.  Zgodnie z nim zobowi¹zanie subemisyjne CA IB Corporate Finance Beratungs Ges.m.b.H.obejmuje 6.342.000 Akcji Oferowanych w Transzy Instytucjonalnej (3.500.000 Akcji Nowej Emisji i 2.842.000 Akcji Sprzedawanych).
 

 
CA IB Corporate Finance Beratungs Ges. m. b. h.
 
 
 

Subemitent
deklarujący
objęcie papierów
wartościowych w
ramach umowy
 
 
 
 

Adres
(siedziba)
 
 
 
 
 
 
 

Wysokość
kapitału
własnego
subemitent
a
 
 
 
 

Liczba
papierów
wartościow
ych,
których
dotyczy
umowa
 
 

Wartość
papierów
wartościowych,
których dotyczy
umowa
(wg ceny
emisyjnej)
 
 

Wysokość opłaty
stałej dla
subemitenta
 
 
 
 
 

Wysokość prowizji
dla subemitenta w
przypadku objęcia
papierów
wartościowych w
ramach umowy
 
 

Faktyczny
koszt nabycia
jednego
papieru
wartościowego
przez
subemitenta
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

wartość
 

procent
 

wartość
 

procent
 

 
 

1

2
Julius Tandler-Platz 3, A-1090 Wiedeń
 

3
7.812.224,30 EUR
 
 

4
6.342.000
 
 
 

5
152.208.000
 
 
 

6
0
 
 
 

7
0

8
1 226 160
 
 
 

9
0,8%
 
 

10
23,81

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (c)       Pkt 12.1 Zasady dystrybucji Akcji Oferowanych
(i)        zapis:
"Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się w publicznym obrocie 4.418.000 Akcji Sprzedawanych oraz 3.800.000 Akcji Nowej Emisji."
zastępuje się zapisem:
"Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się w publicznym obrocie 4.360.000 Akcji Sprzedawanych oraz 3.500.000 Akcji Nowej Emisji."
(ii)       zapis:
"Akcje w Publicznej Ofercie oferowane będą w dwóch transzach:
-          w Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych jest 6.700.000 Akcji;
-          w Transzy Detalicznej, w której oferowanych jest 1.518.000 Akcji."
zastępuje się fragmentem:
"Akcje w Publicznej Ofercie oferowane będą w dwóch transzach:
-          w Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych jest 6.342.000 Akcji;
-          w Transzy Detalicznej, w której oferowanych jest 1.518.000 Akcji."
(c)        Pkt 12.11 Przydział Akcji Oferowanych
zapis:
"Alokacja Akcji Oferowanych określona będzie według następującej reguły:
-           w pierwszej kolejności będzie alokowane do 4.418.000 Akcji Sprzedawanych należących do Wprowadzającego
-           po całkowitej alokacji Akcji Sprzedawanych alokowanych będzie do 3.800.000 Akcji Nowej Emisji."
zastępuje się zapisem:
"Alokacja Akcji Oferowanych określona będzie według następującej reguły:
-           w pierwszej kolejności będzie alokowane do 4.360.000 Akcji Sprzedawanych należących do Wprowadzającego
-           po całkowitej alokacji Akcji Sprzedawanych alokowanych będzie do 3.500.000 Akcji Nowej Emisji."
(d)       Pkt 14.1 Rodzaj, liczba oraz łączna wartość Pozostałych Akcji Wprowadzanych
tabelę:

 

Papiery wartościowe wg rodzajów

Liczba

Wartość nominalna

Cena emisyjna

Na jednostkę

Akcje Wprowadzane

 

0,01 EUR

Razem

Akcje Wprowadzane

5.582.000

55.820 EUR

zastępuje się tabelą:
 

 

Papiery wartościowe wg rodzajów

Liczba

Wartość nominalna

Cena emisyjna

Na jednostkę

Akcje Wprowadzane

 

0,04 PLN

24

Razem

Akcje Wprowadzane

7.140.000

297.917 PLN

24

* Dla przeliczania wartości na PLN przyjęto oficjalny kurs NBP z dnia 20 kwietnia 2005 – 4,1725
 
4.         W Rozdziale X
Punkt 6 Definicje, zmienia się treść następujących definicji:
(a)        "Akcje Sprzedawane– do 4.418.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 EUR każda."
zastępuje się definicją
"Akcje Sprzedawane– do 4.360.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 EUR każda."
(b)       "Pozostałe Akcje Wprowadzane 5.582.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 EUR każda."
zastępuje się definicją
"Pozostałe Akcje Wprowadzane 7.140.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 EUR każda."

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi