RB 14/2013 Uzupełnienie Raportu Rocznego za rok 2012 o informacje dotyczące składu osobowego oraz działania Komitetu Audytu
12-05-2013

Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) w ramach uzupełnienia opublikowanego w dniu 19 marca 2013 roku Raportu Rocznego za rok obrotowy 2012 (RS 2012), przekazuje informacje dotyczące składu osobowego oraz działania Komitetu Audytu.
 
Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania Komitetu Audytu AmRest
W 2012 roku brak było zmian osobowych w Komitecie Audytu.
W 2012 roku w skład Komitetu Audytu AmRest wchodzili następujący członkowie Rady Nadzorczej:
- Raimondo Eggink
- Robert Feuer
- Per Steen Breimyr.
Na dzień publikacji niniejszego raportu powyższa lista odzwierciedla aktualny skład Komitetu Audytu AmRest.
Zadania Komitetu Audytu
Zadaniami Komitetu Audytu jest doradzanie Radzie Nadzorczej w kwestiach dotyczących właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz działalności audytu wewnętrznego Spółki i jej Grupy Kapitałowej a także współpraca z biegłymi rewidentami. Do zadań Komitetu Audytu zalicza się w szczególności:
(A) monitorowanie pracy biegłych rewidentów Spółki, a także udzielanie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów,
(B) omawianie (przed rozpoczęciem każdego badania rocznego sprawozdania finansowego) z biegłymi rewidentami Spółki charakteru i zakresu badania oraz monitorowanie koordynacji prac między biegłymi rewidentami Spółki,
(C) przegląd okresowych oraz rocznych sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych) skupiający się w szczególności na:
-  wszelkich zmianach zasad rachunkowości, norm i praktyk dotyczących prowadzenia ksiąg;
-  głównych kwestii poddanych analizie;
-  znaczących korektach wynikłych w trakcie badania;
-  oświadczeniach o kontynuacji działalności;
-  zgodności z obowiązującymi przepisami o rachunkowości;
(D) omawianie wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z badania sprawozdań finansowych,
(E) analiza listów biegłych rewidentów do Zarządu Spółki, niezależności i obiektywności przeprowadzonego audytu oraz odpowiedzi Zarządu,
(F) opiniowanie rocznych i długoterminowych planów finansowych,
(G) opiniowanie polityki odnośnie dywidendy, podziału zysku i emisji papierów wartościowych,
(H) przegląd systemów rachunkowości zarządczej
(I) przegląd rocznego sprawozdania grupy kapitałowej AmRest oraz systemu audytu wewnętrznego, w tym kontroli procesów finansowych, operacyjnych, zarządczych, kontroli w zakresie przestrzegania przepisów i oceny ryzyka,
(J) analiza raportów audytu wewnętrznego oraz obserwacji wewnętrznych analityków oraz odpowiedzi Zarządu na te obserwacje; sprawdzanie poziomu niezależności audytorów wewnętrznych  i opiniowanie planów Zarządu dotyczących zatrudniania i zwalniania szefa audytu wewnętrznego,
(K) roczny przegląd harmonogramu prac audytu wewnętrznego, koordynacja pracy wewnętrznych i zewnętrznych audytorów oraz inspekcja warunków pracy wewnętrznych audytorów,
(L) współpraca z departamentami Spółki odpowiedzialnymi za audyt i kontrolę, jak i okresowa ocena ich pracy,
(M) rozpatrywanie wszelkich innych kwestii związanych z audytem Spółki, wytyczonych przez Komitet Audytu lub Radę Nadzorczą,
(N) informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich istotnych kwestiach w zakresie działalności Komitetu Audytu.
 
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi