RB 13/2006 Zwołanie Rocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
25-04-2006

Zarząd AmRest Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Królestwo Niderlandów, działając na podstawie art. 29 oraz 32 Statutu Spółki oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie raportów bieżących i okresowych, zwołuje:
 
1)      Zgromadzenie Wstępne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V. (“Zgromadzenie Wstępne”), które odbędzie się w dniu 18 maja 2007 roku w restauracji Rodeo Drive w Warszawie, ul. Chmielna 2. Zgromadzenie Wstępne rozpocznie się o godzinie 9:30 czasu lokalnego;
 
2)      Roczne Walne Zgromadzanie Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V. (“Roczne WZA”), które odbędzie się w dniu 22 maja 2007 roku w Hotelu Hilton Schiphol, Schiphol Boulevard 701, 1118 BN Schiphol, Holandia; Roczne WZA rozpocznie się o godzinie 10:00 czasu lokalnego. 
 
 
Porządek obrad Zgromadzenia Wstępnego oraz Rocznego WZA:
 

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Raport Zarządu AmRest Holdings N.V. na temat sprawozdania rocznego za rok finansowy 2006.       
 3. Omówienie i przyjęcie sprawozdania rocznego za rok finansowy 2006.
 4. Wniosek o udzielenie absolutorium członkom:

a)      Zarządu, oraz
b)      Rady Nadzorczej
z tytułu wykonania obowiązków w roku finansowym 2006.

 1. Uchwała dotycząca podziału zysków Spółki.
 2. Informacja Zarządu dotycząca nawiązania współpracy z Starbucks Coffee International Inc.
 3. Omówienie i przyjęcie holenderskiego Kodeksu Ładu Korporacyjnego („Corporate governance”).
 4. Zamknięcie Zgromadzenia.

 
Porządek obrad, noty wyjaśniające oraz wszystkie powiązane dokumenty wymagane przez przepisy prawa a dotyczące Zgromadzenia Wstępnego oraz Rocznego WZA będą udostępnione akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Prins Bernhardplein 200, Amsterdam, Holandia oraz w biurze przy ul. Szymanowskiego 2, Wrocław, Polska a także na stronie internetowej Spółki http://www.amrest.com.pl/raporty_finansowe.php. Kopie wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej dostępne są bez dodatkowej opłaty.
 
Zgodnie z art. 31.11 oraz art. 33.5 Statutu prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wstępnym oraz w Rocznym WZA przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w biurze Spółki we Wrocławiu, ul. Szymanowskiego 2 świadectwa depozytowe potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wstępnym oraz w Rocznym WZA. Termin ważności świadectwa i tym samym termin zwolnienia blokady akcji wskazanych w treści świadectwa powinien upływać nie wcześniej, niż 23 maja 2007 roku.
 
Świadectwa można składać do dnia 11 maja 2007 roku. Złożenie świadectwa depozytowego zostanie udokumentowane potwierdzeniem wydanym  przez Spółkę. Dokument potwierdzenia złożenia świadectwa uprawniać będzie do wstępu zarówno na Zgromadzenie Wstępne, jak i na Roczne WZA.
 
Prawo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wstępnym oraz na Rocznym WZA może być wykonywane osobiście lub przez pełnomocników upoważnionych w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że dokument pełnomocnictwa powinien zostać doręczony Zarządowi Spółki najpóźniej do dnia 11 maja 2007 roku, pod rygorem jego nieuwzględnienia.
 
Na Zgromadzeniu Wstępnym Akcjonariusze będą mieli możliwość umocowania członków Zarządu Spółki do wzięcia udziału w Rocznym WZA i wykonywania w ich imieniu prawa głosu zgodnie z udzielonymi instrukcjami.
 
Jakakolwiek korespondencja wysłana pod adresem Zarządu Spółki, związana z powyższym przedmiotem, powinna być wysłana pod następujący adres:
 
Dział Prawny
AmRest Holdings N.V.
ul. Szymanowskiego 2
51-609 Wroclaw
Polska

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi