RB 12/2005 Komunikat Zarządu oraz zmiany do Prospektu Emisyjnego
10-04-2005

Zgodnie z Art. 81 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Zarząd AmRest Holdings N.V. informuje, iż w związku z zawarciem w dniu 10 kwietnia 2005 r. umowy o subemisję inwestycyjną wprowadza się następujące zmiany do prospektu emisyjnego:
1.         We Wstępie:
(a)        zapis:
"Na podstawie niniejszego Prospektu wprowadza się do publicznego obrotu:
–          do 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,01 EUR każda (Akcje Wprowadzane),
 
oraz oferuje:
 
–          w ramach Oferty Publicznej:

 • 4.818.000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela (Akcje Sprzedawane), o wartości nominalnej 0,01 EUR każda,
 • 3.800.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela (Akcje Nowej Emisji), o wartości nominalnej 0,01 EUR każda

zastępuje się zapisem:
"Na podstawie niniejszego Prospektu wprowadza się do publicznego obrotu:
–          do 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,01 EUR każda (Akcje Wprowadzane),
 
oraz oferuje:
 
–          w ramach Oferty Publicznej:

 • 4.418.000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela (Akcje Sprzedawane), o wartości nominalnej 0,01 EUR każda,
 • 3.800.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela (Akcje Nowej Emisji), o wartości nominalnej 0,01 EUR każda.

(b)       zapis:
 
"Akcje Oferowane będą oferowane w dwóch transzach:
 
            Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych będzie 7.000.000 szt. Akcji, oraz
            Transzy Detalicznej, w której oferowanych będzie 1.618.000 szt. Akcji."
zastępuje się zapisem:
 
"Akcje Oferowane będą oferowane w dwóch transzach:
 
            Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych będzie 6.700.000 szt. Akcji, oraz
            Transzy Detalicznej, w której oferowanych będzie 1.518.000 szt. Akcji."
2.         W Rozdziale III
(a)        Pkt 1 AKCJE WPROWADZANE ORAZ OFEROWANE W PUBLICZNYM OBROCIE
tabelę:
 

 

Papiery wartościowe wg rodzajów

Liczba

Wartość nominalna

Cena emisyjna

Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną

Szacunkowe prowizje i koszty emisji

Wpływy Emitenta

Na jednostkę

Akcje Sprzedawane

 

0,01 EUR

Razem

Akcje Sprzedawane

do 4.818.000

do 48,180 EUR

Na jednostkę

Akcje Nowej Emisji

 

0,01 EUR

Razem

Akcje Nowej Emisji

do 3.800.000

do 38,000 EUR

zastępuje się tabelą:
 

 

Papiery wartościowe wg rodzajów

Liczba

Wartość nominalna

Cena emisyjna

Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną

Szacunkowe prowizje i koszty emisji

Wpływy Emitenta

Na jednostkę

Akcje Sprzedawane

 

0,01 EUR

Razem

Akcje Sprzedawane

do 4.418.000

do 44,180 EUR

Na jednostkę

Akcje Nowej Emisji

 

0,01 EUR

Razem

Akcje Nowej Emisji

do 3.800.000

do 38,000 EUR

(b)       Pkt 10 UMOWY O SUBEMISJĘ INWESTYCYJNĄ LUB USŁUGOWĄ
zapis:
"Emitent oraz Wprowadzający nie zawarli, ale nie wykluczają możliwości zawarcia umów o subemisję inwestycyjną związanych z Akcjami Oferowanymi. W przypadku zawarcia stosownej umowy informacja taka zostanie podana do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego."
zastępuje się zapisem:
"w dniu 10 kwietnia 2005 r. Emitent, Wprowadzający, ARC, KFCPH, Oferujący oraz CA IB Corporate Finanace Beratungs Ges.m.b.H. z siedzibą w Wiedniu (Oferujący i Corporate Finanace Beratungs Ges.m.b.H jako "Subemitenci") zawarli umowę o subemisję inwestycyjną (Purchase agreement).
Przedmiotem umowy jest warunkowe zobowiązanie Subemitentów do m.in. nabycia Akcji Oferowanych, na które nie złożono zapisów. Zgodnie z umową cena, za jaką Subemitenci nabędą Akcje Oferowane będzie wahała się w przedziale 21 – 28 złotych. Dokładna cena, po jakiej Subemitenci nabędą Akcje Oferowane oraz liczbę Akcji, do nabycia których będą zobowiązani zostanie ustalona w suplemencie cenowym. Cena zostanie ustalona w następujący sposób: łączne przychody ze sprzedaży(emisji) Akcji Oferowanych przypadające na jedną Akcję pomniejszone o (i) 3,25% opłaty za nabycie (success fee) oraz (ii) 1% opłaty dodatkowej (incentive fee) (z zastrzeżeniem, że kwestię płatności opłaty dodatkowej pozostawiono do swobodnego uznania Emitenta i Wprowadzającego).
Ponadto, Wprowadzający przyznał Subemitentom opcję odsprzedaży Akcji Oferowanych w ilości, w wyniku nabycia której Wprowadzający posiadał będzie Akcje Sprzedawane o wartości 16.000.000 złotych (liczonej według ceny, po jakiej Subemitenci nabędą Akcje Oferowane). Subemitenci będą uprawnieni do wykonania opcji sprzedaży w terminie 30 dni od dnia 27 kwietnia 2005 r.
Umowa rządzona jest prawem angielskim."
(c)        Pkt 12.1 Zasady dystrybucji Akcji Oferowanych
(i)        zapis:
"Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się w publicznym obrocie 4.818.000 Akcji Sprzedawanych oraz 3.800.000 Akcji Nowej Emisji."
zastępuje się zapisem:
"Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się w publicznym obrocie 4.418.000 Akcji Sprzedawanych oraz 3.800.000 Akcji Nowej Emisji."
(ii)       zapis:
"Akcje w Publicznej Ofercie oferowane będą w dwóch transzach:
-          w Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych jest 7.000.000 Akcji;
-          w Transzy Detalicznej, w której oferowanych jest 1.618.000 Akcji."
zastępuje się fragmentem:
"Akcje w Publicznej Ofercie oferowane będą w dwóch transzach:
-          w Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych jest 6.700.000 Akcji;
-          w Transzy Detalicznej, w której oferowanych jest 1.518.000 Akcji."
(c)        Pkt 12.11 Przydział Akcji Oferowanych
zapis:
"Alokacja Akcji Oferowanych określona będzie według następującej reguły:
-           w pierwszej kolejności będzie alokowane do 4.818.000 Akcji Sprzedawanych należących do Wprowadzającego
-           po całkowitej alokacji Akcji Sprzedawanych alokowanych będzie do 3.800.000 Akcji Nowej Emisji."
zastępuje się zapisem:
"Alokacja Akcji Oferowanych określona będzie według następującej reguły:
-           w pierwszej kolejności będzie alokowane do 4.418.000 Akcji Sprzedawanych należących do Wprowadzającego
-           po całkowitej alokacji Akcji Sprzedawanych alokowanych będzie do 3.800.000 Akcji Nowej Emisji."
(d)       Pkt 14.1 Rodzaj, liczba oraz łączna wartość Pozostałych Akcji Wprowadzanych
tabelę:

 

Papiery wartościowe wg rodzajów

Liczba

Wartość nominalna

Cena emisyjna

Na jednostkę

Akcje Wprowadzane

 

0,01 EUR

Razem

Akcje Wprowadzane

5.182.000

51.820 EUR

zastępuje się tabelą:
 

 

Papiery wartościowe wg rodzajów

Liczba

Wartość nominalna

Cena emisyjna

Na jednostkę

Akcje Wprowadzane

 

0,01 EUR

Razem

Akcje Wprowadzane

5.582.000

55.820 EUR

 
4.         W Rozdziale X
Punkt 6 Definicje, zmienia się treść następujących definicji:
(a)        "Akcje Sprzedawane – do 4.818.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 EUR każda."
zastępuje się definicją
"Akcje Sprzedawane– do 4.418.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 EUR każda."
(b)       "Pozostałe Akcje Wprowadzane 5.182.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 EUR każda."
zastępuje się definicją
"Pozostałe Akcje Wprowadzane 5.582.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 EUR każda."

Dodaj widget
Ten widget jest aktualnie używany
Newsletter. Bądź na bieżąco.
Ten widget jest aktualnie używany
Liczba restauracji AmRest:
0
0
0
Ten widget jest aktualnie używany
Inwestuj w AmRest:
Cena akcji: dsdsdsd
Ten widget jest aktualnie używany
EBITDA 2021 Q1
50MLN EUR
Ten widget jest aktualnie używany
Jednostkowy Raport za pierwsze półrocze roku 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Prezentacja - Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany

25.08.2021

Notka prasowa podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwsze półrocze 2021
Ten widget jest aktualnie używany
Pobierz broszurę dla inwestorów Pobierz
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Ten widget jest aktualnie używany
Nadchodzące wydarzenia Zobacz
 1. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Umieść tu trzy widgety, z których planujesz korzystać najczęściej.

  Następna podpowiedź
 2. Możesz wybrać interesujące Cię widgety i przeciągając edytować ich rozmieszczenie.

  Tutaj możesz umieścić trzy kolejne widgety.

  Następna podpowiedź
 3. Kliknij poniższy przycisk, by zobaczyć jakie jeszcze widgety przygotowaliśmy dla Ciebie.

  Przeciągnij interesujący Cię widget do jednego ze wskazanych wcześniej pól (pod menu bocznym lub u dołu witryny).

  Życzymy przyjemnego korzystania z serwisu!

  Zamknij podpowiedzi